Notariaat Almere-Buiten

BEL 036 549 5 249

Levering onroerend goedrecht

 

 

 

 

Het is de taak van een notaris om er op toe te zien dat zowel de verkoper als de koper voldoen aan de door hen in de koopovereenkomst op zich genomen verplichtingen die samenhangen met de levering. Zo zal de notaris erop toezien dat de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag levert en dat de koper (dan wel diens hypotheekbank) de koopsom tijdig bij hem stort.

 

Daarvoor verricht de notaris de volgende werkzaamheden:

 • Het ontvangen en kennisnemen van de koopovereenkomst, opdracht en/of bijkomende stukken ter zake van de op te stellen akte van levering of hypotheek;
 • Onderzoek bij het kadaster (tot drie keer toe):

  a. naar de tenaamstelling van de woning (de tenaamstelling wordt vlak voor het tekenen van de akte van levering nogmaals gecontroleerd);

  b. naar eventueel aanwezige hypotheken (en/of beslagen) op de woning, bij de start van het dossier, vlak voor het tekenen van de akte van levering en direct nadat de inschrijving in het kadaster is gemeld aan de notaris (pas daarna worden de gelden uitgekeerd zoals vermeld op de afrekening);
 • Het opvragen en bestuderen van de eigendomsakte van de verkoper voor wat betreft de wijze en het tijdstip waarop de eigendom door hem is verkregen; 
 • Eventueel verder onderzoek in het kadaster als de eigendomsakte niet meer aanwezig is of niet de huidige situatie weergeeft (bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden); 
 • Controle van de identiteit van verkoper en koper, aan de hand van identiteitspapieren (paspoort/rijbewijs); 
 • Onderzoek naar de huwelijkssituatie (of geregistreerd partnerschap). Was de verkoper ten tijde van de eigendomsverkrijging gehuwd en is dat nu nog zo? 
 • Zo nodig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de verkoper in andere registers (faillissements-, curatele-, bewind-, gezags-, huwelijksgoederen- of handelsregister); 
 • Aan de hand van het eigendomsbewijs onderzoeken welke erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften) bestaan en de geldende bepalingen opnemen in de akte van levering;
 • Onderzoek naar eventueel uit het kadaster blijkende belemmeringen (Wet Voorkeursrecht Gemeenten, Belemmeringenwet Privaatrecht, enz.); 
 • Het op schrift krijgen van de eventueel vereiste toestemming van een echtgenoot, van de gemeente in geval van erfpacht of van de Vereniging van eigenaars in geval van een appartementsrecht; 
 • Onderzoek of er sprake is van een monument of dat de woning binnen een beschermd stadsgezicht ligt; 
 • Het opmaken van de akte van levering, met toezending vooraf van de ontwerptekst aan verkoper, koper en ieders makelaar; 
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting over de consequenties van de overdracht; 
 • Het toezicht houden op de betaling van de overeengekomen waarborgsom of op de afgifte van een bankgarantie;
 • Het maken van een volmacht indien een cliënt onverhoopt niet bij het ondertekenen van de akte aanwezig kan zijn. ( N.B.: Indien de koper financiert met behulp van een hypothecaire geldlening moet die volmacht worden opgenomen in een notariële akte ); 
 • Het tijdig sturen van nota's van afrekening aan koper en verkoper met vermelding van koopsom, verrekening van jaarlijkse lasten indien deze door de verkoper zijn opgegeven, opgave van de verschuldigde overdrachtsbelasting (6% over de koopsom; bij erfpacht is een hoger bedrag verschuldigd) en verdere kosten. Op verzoek van de makelaar wordt meestal ook diens courtage op de rekening gezet. De waarborgsom en het eindbedrag van de nota van afrekening moeten door de koper tijdig worden overgemaakt naar de derdengeldenrekening van de notaris. Wat betreft het eindbedrag moet dit zo tijdig gebeuren dat de bank van de notaris de ontvangst ervan (telefonisch) kan bevestigen vóórdat de akte van levering wordt gepasseerd. Voor een overboeking door de bank van een hypotheeksom geldt hetzelfde. Eindigt de nota van afrekening met een te ontvangen bedrag, dan wordt dit overgemaakt zodra het derde onderzoek (na de inschrijving in het kadaster, zie punten 8 en 20) bevestigd heeft dat er zich geen onverwachte situaties hebben voorgedaan (bijv. een beslaglegging door een schuldeiser). Ervan uitgaande dat de desbetreffende cliënt daarmee instemt wordt een kopie van de nota van afrekening ook aan zijn makelaar toegezonden. 
 • Controle dat de volledige koopsom (inclusief de hypotheeksom) tijdig op de derdengeldenrekening is gestort;
 • Het na het geven van een toelichting ondertekenen van de akte van levering (“passeren”) en de aanbieding van een afschrift aan het kadaster ter inschrijving van de eigendomswijziging; 
 • Na de inschrijving controle aan de hand van het derde kadasteronderzoek (zie) of er geen (verdere) beslagen zijn gelegd en het vervolgens uitbetalen van de gelden. 
 • Toezending van het door het kadaster van een inschrijvingsstempel voorziene afschrift van de akte (het “eigendomsbewijs”).
 • Zorgdragen voor doorhaling van ten name van verkoper afgeloste hypothecaire inschrijvingen bij het kadaster.

 

Openingstijden

 

maandag 9.00 - 18.00
dinsdag 9.00 - 18.00
woensdag 9.00 - 18.00
donderdag 9.00 - 18.00
vrijdag 9.00 - 18.00
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Hier zijn wij actief

 

 • Almere
 • Almere-Buiten
 • Almere-Haven
 • Lelystad
 • Zeewolde

Uw notaris

Mr. K.E.P. Regnery

Contact

Notariaat Almere-Buiten

Poemaweg 2
1338 CH Almere

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BEL 036 549 5 249