Notariaat Almere-Buiten

BEL 036 549 5 249

Onderneming oprichten

Welke juridische vorm geschikt is voor uw bedrijf?

Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is.

 

 

 

 

 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een eigen bedrijf te beginnen zoals:

 

Eenmanszaak

Een ieder die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, heeft een eenmanszaak. In dat geval is er voor wat betreft de eigendom geen onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en privévermogen van die ondernemer. Door middel van boekhouden worden ondernemings- en privévermogen wel afzonderlijk geadministreerd, bijvoorbeeld met het oog op de inkomstenbelasting.

Financiële aansprakelijkheid

Een eenmanszaak heeft bezittingen en schulden. De ondernemer met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Schuldeisers van de eenmanszaak kunnen zich direct op het privévermogen verhalen, terwijl privéschuldeisers de bezittingen van de onderneming kunnen aanspreken.

Aansprakelijkheid echtgenoot

Een ondernemer die in gemeenschap van goederen is gehuwd trekt het aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen van zijn echtgenoot mee indien er verliezen worden geleden in de onderneming. De echtgenoten worden er in dat geval met de neus opgedrukt dat ook tegenspoed voor gezamenlijke rekening komt zodra de eenmanszaak wordt aangesproken door zijn schuldeisers.

Oprichting

Voor een eenmanszaak is alleen inschrijving bij het handelsregister nodig. De belastingdienst stuurt daarna automatische informatie toe omtrent de fiscale status van uw onderneming. Indien u geen bericht ontvangt van de belastingdienst bent u zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met deze instelling, omdat diverse belastingen op aangifte door de belastingplichtige moeten worden voldaan. De tussenkomst van een notaris is niet verplicht maar wel aan te bevelen met het oog op diverse gevolgen van bewuste of onbewuste keuzes die een ondernemer maakt bij de start en gedurende het bestaan van de onderneming. Denk daarbij aan de vraag of de eenmanszaak wel de meest geschikte vorm is. Verder zal een notaris kunnen adviseren bij het aanpassen van het huwelijksgoederenregiem door een eventuele gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden. Ook de wenselijkheid van een testament of volmacht kan dan besproken worden.

 

Oprichting B.V.

 

Algemeen

Eén van de vormen waarin een ondernemer zijn onderneming kan opzetten, is die van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kortweg aangeduid met B.V. De notaris is bij de totstandkoming van een B.V. vrijwel altijd de coördinerende figuur. De belangrijkste reden om voor een B.V. te kiezen is een beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer. De fiscale voordelen zijn per 1 januari 2001 door de nieuwe fiscale wetgeving minder geworden.

 

Een B.V. neemt aan het rechtsverkeer deel en kan rechtshandelingen verrichten zoals kopen en verkopen, huren en verhuren en personeel in dienst nemen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Elke B.V. kan door dergelijke handelingen winst of verlies maken.

 

Heeft een B.V. schulden, dan kunnen de schuldeisers in beginsel alleen maar aanspraak maken op het vermogen van de B.V. en niet op dat van haar directeuren of aandeelhouders, tenzij er sprake is van misbruik of overtreding van bepaalde van bepaalde wettelijke regels.

Oprichting

Sinds 1 oktober 2012 is de oude kapitaalseis voor het oprichten van een B.V. met tenminste € 18.000,00 in geld of in goederen vervallen.

Het oprichten van een B.V. gebeurt bij notariële akte, waarin de statuten van de B.V. worden opgenomen. In de statuten staan de naam en het doel van de besloten vennootschap, de vestigingsplaats, de grootte van de aandelen, stemgerechtigdheid en/of winstgerechtigdheid van specifieke aandelen, eventueel de bepaling tot welk maximaal bedrag aandelen kunnen worden uitgegeven en een regeling die de mogelijkheid beperkt om aandelen aan anderen over te dragen. In deze laatstgenoemde regeling zit dus de "beslotenheid" van de B.V. In de oprichtingsakte staat ook hoeveel aandelen elke oprichter krijgt en wie directeur is.

Leveren van aandelen

De inschakeling van de notaris is verplicht bij de uitgifte en levering van aandelen op naam. Uitgifte en levering moeten namelijk worden vastgelegd in een notariële akte. Worden bij de oprichting van een vennootschap aandelen uitgegeven, dan wordt dat direct in de oprichtingsakte geregeld.

Inschrijving

Na ondertekening van de oprichtingsakte zorgt de notaris ook voor de inschrijving van de B.V. in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is met name van belang om de beperkte bestuurder aansprakelijkheid van kracht te doen zijn. 

 

Vereniging

 

Algemeen

In Nederland bestaat het grondrecht; "vrijheid van vereniging". Dit betekent dat ieder doel hoe ook genaamd kan worden aangegrepen om in verenigingsverband te gaan samenwerken. Het Burgerlijk Wetboek regelt hoe een vereniging tot stand komt. Het doel van de vereniging mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Overigens mogen verenigingen óók winst maken. De winst mag alleen niet worden uitgekeerd aan de leden doch dient ten goede te komen aan het doel van de vereniging of het goede doel.

Oprichting

Er zijn twee mogelijkheden voor de totstandkoming van een vereniging, te weten oprichting bij notariële akte (volledige rechtsbevoegdheid) danwel anderszins (beperkte rechtsbevoegdheid). Een vereniging kan dus ook tot stand komen door mondelinge afspraak of door zelf op papier de oprichting en statuten vast te stellen, hetgeen overigens niet verstandig is.

Indien de vereniging niet bij notariële akte is opgericht, zijn bestuurders naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging, soms zelfs ná hun aftreding. Daarnaast zijn bestuurders aansprakelijk wanneer de vereniging en het bestuur niet correct staan ingeschreven in het handelsregister. Het is raadzaam iedere vereniging bij notariële akte vast te leggen met inschrijving van de vereniging en het bestuur in het handelsregister.

Daarnaast gaat de wet ervan uit dat de vervulling van de bestuurstaak een collectieve verantwoordelijkheid is. Ter beperking van de aansprakelijkheid is het van belang jaarlijks de jaarrekening vast te stellen. Daarnaast is het advies een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Interne organisatie

Bij de oprichting van de vereniging vormen de statuten een belangrijk stuk. Uit de statuten blijkt de interne organisatie van de vereniging. De statuten bepalen hoe de leden onderling en hoe de leden met het bestuur en omgekeerd met elkaar dienen om te gaan. Het strekt tot aanbeveling nauwgezet de statuten te volgen.

In de statuten dienen ten minste de volgende punten te staan:

 

 • de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
 • het doel van de vereniging;
 • de verplichtingen die de leden hebben tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
 • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
 • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
 • de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat de statuten niet worden nageleefd doordat bijvoorbeeld de werkwijze van de vereniging afwijkt van hetgeen in de statuten staat. Daarnaast komt het voor dat door tijdsverloop en wetswijzigingen de statuten oud en verouderd zijn. Aanpassing en actualisering van de statuten strekt alsdan tot aanbeveling. 

 

Stichting

 

Algemeen

Vanouds zijn stichtingen voor allerlei goede doelen opgericht. Sinds het begin van de vorige eeuw heeft het gebruik van de stichtingsvorm een enorme vlucht genomen. Met name op het gebied van het maatschappelijk welzijn treft men thans stichtingen aan. De stichting onderscheidt zich van de vereniging doordat de wet verbiedt dat de stichting leden heeft.

Doel

Voorzover de stichting ten doel heeft uitkeringen te doen, zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële, sociale terrein. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur).

Oprichting

De stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon en is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen. Tevens worden vaak in de statuten opgenomen de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur alsmede de wijze waarop bestuursleden worden benoemd en ontslagen. Wijziging van de statuten zal steeds, na een daarop gericht besluit van het stichtingsbestuur, in een nieuwe notariële akte moeten worden vastgelegd.

Interne organisatie 

De stichting kent meestal slechts één bestuursorgaan namelijk het bestuur. Het bestuur bestuurt de stichting en vertegenwoordigt de stichting. De stichting mist in beginsel een toezichthoudend orgaan tegenover het bestuur. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur dus geen rekening en verantwoording aan anderen schuldig. Overigens zijn het openbaar ministerie en de rechtbank bevoegd in bijzondere gevallen het stichtingsbestuur te controleren en zonodig te ontslaan.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij de beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat centraal de wettelijke regel: iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen. Uitgangspunt van de wet is een collectieve aansprakelijkheid van het bestuur. In geval van faillissement van de stichting zal de faillissementscurator het initiatief kunnen nemen tot aansprakelijkheidstelling van de (ex-) bestuurders.

De aansprakelijkheid van stichtingbestuurders tegenover anderen ontstaat allereerst als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tevens – en dit vormt de belangrijkste grond voor bestuurdersaansprakelijkheid – kan de bestuurder tegenover derden aansprakelijk zijn door het plegen van een onrechtmatige daad of wanprestatie, dan wel wegens misleiding, maar dan moet de bestuurder wel vooraf geweten hebben dat de stichting niet tot nakoming van de door hem aangegane verplichtingen in staat zal zijn. De overige bestuurders kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een collectief bestuurder.

Handelsregister

Alle stichtingen worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook moeten daar de statuten ter inzage worden neergelegd en dienen in het register de bestuurders te worden ingeschreven.


Vennootschap onder firma

Bij de vennootschap onder firma (vof) wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privévermogens van de firmanten. Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de vof uit het door de oprichters/firmanten bijeen gebrachte vermogen (inbreng). Dit vermogen kan later aangroeien door gemaakte winsten of verhoging van de inbreng.

Het vennootschapsvermogen wordt ook wel het afgescheiden vermogen van de vof genoemd, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen de privéschuldeisers van de firmanten zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen echter wel aanspraak maken op de privévermogens van de firmanten, als het vennootschapsvermogen niet toereikend is.

Bevoegdheid van de vennoten

Anders dan bij de maatschap, waarbij een maat voor ‘bevoegde vertegenwoordiging’ volmacht moet krijgen van de overige maten, is iedere vennoot afzonderlijk bevoegd om namens de vof te handelen. Er zijn echter drie wettelijke uitzonderingen. Een firmant is niet bevoegd als:

 • in de vennootschapsakte staat dat een firmant geen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft;
 • de verrichte handeling niet binnen het doel van de vennootschap valt;
 • het gaat om een handeling waartoe een firmant volgens de overeenkomst onbevoegd is.

Continuïteit waarborgen

Overlijdt een van de zakelijk partners, dan eindigt de vof. De andere vennoten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingsbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kan men in de vennootschapsovereenkomst laten opnemen. Het is raadzaam om, met het oog op de continuïteit, uw notaris om advies te vragen op dit punt.

 

Maatschap

Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapschulden. Er is een maatschapvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Tijdens het bestaan van de maatschap kunnen privéschuldeisers van de maten zich niet verhalen op het maatschapvermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen wel aanspraak maken op de privévermogens van de maten, als het maatschapvermogen niet toereikend is.

Beheersdaden

Elke maat mag beheersdaden verrichten, tenzij in de maatschapovereenkomst een andere regeling is overeengekomen. Beheersdaden zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap worden gerekend, zoals de uitvoering van het dagelijkse werk.

Beschikkingshandelingen

Deze handelingen vallen buiten de normale activiteiten van de maatschap. De maten kunnen een beschikkingshandeling alleen samen met elkaar verrichten vanwege het uitzonderlijke karakter ervan. Een voorbeeld van een beschikkingshandeling is de aankoop van een pand waarin de maatschap activiteiten wil gaan uitoefenen.

Bevoegdheid van de maten

De bevoegdheid om als maat beslissingen te nemen of overeenkomsten te sluiten op naam van de maatschap hangt af van:

 • de wet;
 • het doel van de maatschap;
 • de volmacht die een maat van zijn medematen krijgt;
 • nadere afspraken in het maatschapcontract.


Sluit een maat als bevoegd vertegenwoordiger namens de maatschap een overeenkomst, dan zijn alle maten aansprakelijk voor gelijke delen. Handelt een maat in strijd met zijn bevoegdheid, dan bindt hij de overige maten niet.

Winst en verlies

De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot ieders inbreng, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt in het maatschapcontract. Het is verboden om te bepalen dat een van de maten alle winst krijgt. Wel mag overeengekomen worden dat een van de maten alle verliezen draagt.

Continuïteit waarborgen

Overlijdt een van de zakelijk partners, dan eindigt de maatschap. De andere vennoten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kan men in de maatschapovereenkomst opnemen. Het is raadzaam om, met het oog op de continuïteit, uw notaris om advies te vragen op dit punt.

 

Commanditaire vennootschap

Een beherend vennoot van de commanditaire vennootschap (cv) is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. Daartegenover is een commanditaire/stille vennoot alleen aansprakelijk voor het bedrag dat deze heeft ingebracht in de cv. Een commandiet ontvangt geen rente op het door hem ingelegde geld.

Bij een cv (met meer dan één beherend vennoot) is sprake van een afgescheiden vennootschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Privéschuldeisers van de vennoten kunnen hier geen aanspraak op maken. De zakelijke schuldeisers kunnen daarentegen wel aanspraak maken op de privévermogens van de beherende vennoten indien het vennootschapsvermogen niet toereikend is.

Bevoegdheid

Een commanditaire vennoot moet aan een aantal voorwaarden voldoen, om niet als beherende vennoot te worden gezien:

 • De commanditaire vennoot mag zich naar buiten toe niet gedragen als een beherende vennoot, dus geen beheersdaden of beschikkingsdaden verrichten. Dan zou hij namelijk aansprakelijk worden alsof hij beherend vennoot van de cv is.
 • De eigen naam van de commanditaire vennoot mag niet in de naam van de vennootschap voorkomen. Hierdoor zou immers de schijn gewekt kunnen worden dat de commanditaire vennoot een beherend vennoot, en dus aansprakelijk vennoot, is. Overigens kan onder omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

 

 

Openingstijden

 

maandag 9.00 - 18.00
dinsdag 9.00 - 18.00
woensdag 9.00 - 18.00
donderdag 9.00 - 18.00
vrijdag 9.00 - 18.00
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Hier zijn wij actief

 

 • Almere
 • Almere-Buiten
 • Almere-Haven
 • Lelystad
 • Zeewolde

Uw notaris

Mr. K.E.P. Regnery

Contact

Notariaat Almere-Buiten

Poemaweg 2
1338 CH Almere

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BEL 036 549 5 249