Notariaat Almere-Buiten

BEL 036 549 5 249

Contact

 
Voor notariële akten en adviezen bent u bij ons op het juiste adres.

Ons adres:


Adres Notaris AlmereNotariaat Almere-Buiten

Poemaweg 2
1338 CH  ALMERE

T: + 31 36 549 5 249
W: http://www.notab.nl
E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

 


Ons notaris kantoor is rolstoel-toegankelijk en geopend:

Maandag      09.00 -  18.00
Dinsdag       09.00 -  18.00
Woensdag    09.00 -  18.00
Donderdag   09.00 -  18.00
Vrijdag        09.00 -  18.00
Zaterdag     Alleen op afspraak
Zondag       Alleen op afspraak

Op verzoek kan ook buiten kantooruren afgesproken worden.

Het kan voorkomen dat gedurende de vermelde perioden het kantoor gesloten is in verband met een afspraak op een andere locatie. In dat geval kunt u bellen naar het opgegeven telefoonnummer.

Indien geen van de medewerkers beschikbaar is om de telefoon aan te nemen, dan wordt uw telefoongesprek doorgeschakeld naar een telefoondienst die uw verzoek of vraag zal noteren samen met enige gegevens, waarna meestal op de zelfde dag en anders de eerstvolgende werkdag u wordt teruggebeld.


Bijzonderheden:  Ook buiten kantoortijden kunt u al een aantal dingen doen door middel van onze zelf service. Dit onderdeel van de website is nog in ontwikkeling. Uw feed back omtrent deze service wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Betalingen: Voor betalingen die aan of via Notariaat Almere-Buiten moeten worden gedaan, kunt u de overboekingen storten op bankrekeningnummer NL16 RABO 0301 0089 06 ten name van "Notariaat Almere-Buiten inzake derdengelden". Vermeld alstublieft daarbij het desbetreffende zaaknummer danwel de reden van betaling indien een zaaknummer (nog) niet bekend is.

 

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

De dynamiek van het hedendaagse rechtsleven toont regelmatig zich wijzigende inzichten. Mede op grond van feitelijke omstandigheden kan achteraf blijken dat rechten en verplichtingen toch anders liggen dan mensen zich hadden voorgesteld op het moment van het sluiten van een overeenkomst. Met name veranderingen en details op het terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting komen zo regelmatig voor dat men voor vragen dienaangaande beter terecht kan bij een fiscaal-jurist of belastingadviseur. Notaris Regnery heeft zich niet gespecialiseerd op dit fiscale gebied.

Hoewel zorg wordt besteed aan de inhoud van deze site, aanvaardt Mr. K.E.P. Regnerij (evenals degene(n) die hem behulpzaam is/zijn bij het opzetten en/of onderhouden van deze site) geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie en evenmin voor de gevolgen daarvan.

 

Algemene voorwaarden

 

1. De rechtspraktijk van het kantoor wordt uitgeoefend door één notaris.

2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

3. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De aan dit kantoor verbonden notaris is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

5. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

6. Betaling van declaraties dient uiterlijk te geschieden bij gelegenheid van de ondertekening van de akte(n), de uitvoering van de gevraagde dienst of het adviesgesprek, danwel binnen veertien dagen na factuurdatum. In het laatste geval is de cliënt bij overschrijding van deze termijn in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen alle kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

7.1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
7.2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
7.3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

8. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

9. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

10. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. 

11. Alle bedingen van deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris en al de overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.

 

 

Openingstijden

 

maandag 9.00 - 18.00
dinsdag 9.00 - 18.00
woensdag 9.00 - 18.00
donderdag 9.00 - 18.00
vrijdag 9.00 - 18.00
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Hier zijn wij actief

 

  • Almere
  • Almere-Buiten
  • Almere-Haven
  • Lelystad
  • Zeewolde

Uw notaris

Mr. K.E.P. Regnery

Contact

Notariaat Almere-Buiten

Poemaweg 2
1338 CH Almere

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BEL 036 549 5 249